Các câu hỏi thường gặp

Hãy xem 5 phút video này để biết cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy vi tính để tải trực tuyến giấy tờ của quý vị.

Hãy xem video


Thư của Hạt Santa Clara được gửi đến Người đứng đơn. Tên Người đứng đơn và Số Hồ sơ có 7 chữ số được tìm thấy ở góc trên bên phải của thư.

Where to find the case name and case number on SSA documents

Số Hồ sơ có 7 chữ số của quý vị nằm ở góc trái bên dưới thẻ EBT (sau hai số đầu tiên).

Where to find your case number on your EBT card

Quý vị có thể cung cấp những thông tin sau đây mà không cần số hồ sơ:

 • Ngày Tháng Năm sinh
 • Địa chỉ
 • Tiêu đề
  Nếu quý vị đã nộp đơn hoặc nộp đơn hôm nay, chọn New Application (Nộp Đơn)
  Nếu quý vị đang nhận trợ cấp, chọn Existing Case (Có Hồ sơ).
 • Chương trình nào?
  Hãy chọn tất cả chương trình quý vị nộp đơn xin hoặc đang nhận.
 • Thông tin liên lạc của quý vị

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để lấy thêm thông tin nếu không tìm được hồ sơ.

Có, hồ sơ điện tử của quý vị sẽ được giữ kín trong tập hồ sơ an toàn mà chỉ có nhân viên Quận Hạt được cho phép mới có quyền xem các tập hồ sơ đó.

Thư ký văn phòng sẽ lấy giấy tờ của quý vị và đưa cho Nhân Viên Quận Hạt để xét duyệt.

Nếu có thắc mắc về giấy tờ của quý vị, hãy liên lạc với Nhân Viên Quận Hạt của quý vị.

Tên và số điện thoại của Nhân Viên Quận Hạt nằm ở góc trên bên phải của thư từ Quận Hạt

Where to find your case worker's name and number on SSA documents

Thông tin Liên lạc

Hãy cho biết địa chỉ email (điện thư) của quý vị khi tải giấy tờ qua mạng. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận giấy tờ đã nhận.

Cho các chương trình trợ cấp sau đây.

 • Trợ Cấp Bảo Hiểm Y tế - Medi-Cal
 • Trợ Cấp Thực Phẩm - CalFresh
 • Trợ Cấp Tiền Mặt cho Gia Đình có Trẻ Em   - CalWORKs
 • Trợ Cấp Tổng Quát cho Người lớn không có Trẻ Em - (General Assistance)
 • Trợ cấp Tiền Mặt cho Người Tỵ Nạn - Refugee Cash Assistance
 • Trợ cấp Tiền Mặt cho Người Di Dân không có Trẻ Em - Cash Assistance Program for Immigrants
 • Chương Trình CalWORKs Việc Làm/Từ Trợ Cấp đến Việc Làm - CalWORKs Employment Services/Welfare to work
 • Dịch Vụ Hướng Nghiệp của Trợ Cấp Tổng Quát - General Assistance Vocational Services

Có, hãy làm theo sự hướng dẫn. Để được phục vụ nhanh, hãy ghi số hồ sơ của quý vị.

Cho biết địa chỉ mà quý vị có thể nhận thư, có thể dùng địa chỉ của một trong các văn phòng của chúng tôi.

Nếu tên quý vị có dấu đặc biệt ('), hãy làm như sau:

Nếu quý vị đang sử dụng iPhone hoặc iPad có iOS 11 trở lên:

 • Tắt "Dấu câu thông minh" trên máy iOS của quý vị bằng cách:
  1. Bấm Cài đặt
  2. Chọn Cài đặt chung
  3. Chọn Bàn phím
  4. Tắt "Dấu câu thông minh".
 • Đăng nhập lại vào trang mạng và sử dụng dấu đặc biệt vào tên của quý vị.
iPhone Setting

iPhone General Setting

Tải giấy tờ:

 • Không được quá 10 mb
 • Không được cài đặt mật mã hoặc có hạn chế cho hồ sơ điện tử
 • Tên của hồ sơ điện tử phải có dưới 100 ký tự (chữ).
 • Dùng một trong những dạng hồ sơ điện tử như sau: .pdf, .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg, .png.
 • Tên hồ sơ điện tử chỉ có thể chứa chữ cái, số, dấu cách và các ký hiệu như sau: ! @ $ & _ - + ( ) [ ] { } ; `, . `~